Promocja

Działanie 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”

Beneficjent: Małgorzata Dzierżyńska prowadząca działalność gospodarczą pn. Przetwórstwo i Wędzenie Ryb
Małgorzata Dzierżyńska

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwórstwa i obrotu

Tytuł operacji: Rozbudowa i modernizacja istniejącego zakładu przetwórstwa i wędzenia ryb

Wysokość dofinansowania operacji: 1 451 731,20 zł, w tym wkład z EFMiR: 1 088 798,40 zł – operacja dwu
etapowa.

Zakres operacji:
1) Budowa budynku socjalno wraz z instalacją elektryczną;
2) Zakup i montaż urządzeń chłodniczych;
3) Maszyny i urządzenia zapewniające wentylację w zakładzie oraz instalacja sanitarna cz. Budynku
socjalnego;
4)Zakup samochodu ciężarowego IVECO Daily 3,5 z agregatem chłodniczym;
5) Zakup urządzeń i wyposażenie zakładu przetwórczego.

Przedmiotowa operacja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap dotyczył rozbudowy zakładu przetwórczego o część socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wentylacją. W ramach pierwszego etapu został zrealizowane zadanie polegające na dostawie i montażu urządzeń chłodniczych. Urządzenia i maszyny niezbędne do chłodnictwa są elementem niezbędnym w budowanym zakładzie przetwórczym stanowiącym nowy proces technologiczny. Urządzenia chłodnicze będą zapewniały odzysk ciepła wydalanego w procesie chłodniczym. Drugie etap projektu dotyczy zakupu wyposażenia przetwórni. Wszystkie urządzenia i maszyny wynikają z projektu technologicznego lub z projektu architektoniczno – budowlanego. W ramach etapu drugiego zostaną zakupione sprzęty i urządzenia, które zostały podzielony na sprzęt produkcyjny oraz wyposażenie części socjalnej.